Şirkət HRM, Kouçinq, Təlim və Hedhantinq/İşə düzəltmə sahəsində aparıcı şirkət kimi tanınmaqdadır.

12475

GDG PROFESSIONALS

Bakı, Xətai r-nu,
8 Noyabr (Nobel) pr. 15

Azure Business Center, 9-cu mərtəbə

Bazar ertəsi - Cümə

09:00 - 18:00

Nahar fasiləsi

13:00 - 14:00

M

Xətai

Şirkət haqqında

GDG Professionals kadrların idarә olunması (HRM), kouçinq, tәlim, hedhantinq/işә düzәltmә üzrә peşәkar xidmәtlәr göstәrәn şirkәtdir.  Beynәlxalq standartlarla fәaliyyәt göstәrәn GDG Professionals mәqsәd vә nәticә yönümlüdür.   Biz HRM-in inkişafına, şirkәtlәrdә müxtәlif biznes proseslәrinin idarә olunmasına, optimallaşmasına xidmәt göstәririk.

Şirkәtlәrin strateji hәdәflәrini dәstәklәmәk vә ona dәyәr qata bilmәsini tәmin etmәk üçün GDG Professionals HRM-in fәaliyyәtini dörd istiqamәtdә:

-Strateji tәrәfdaşliq

-İnzibati

-Dәyişikliklәr edәn

-İşçilәrin nümayәndәsi kimi tәbliğ vә tәlqin edir.

Fәaliyyәtimizi peşәkarlıq üzәrindә qurmaqla şirkәtlәrlә iş birliyimizdә qarşılıqlı inam vә etibar prinsiplәrini әsas götürür vә onlarla münasibәtlәrimizi biznes tәrәfdaş kimi qururuq.

İşgüzar alәmdә:                                          

-idarәetmәdә diqqәti strateji idarәetmәyә yönәldәn

-şirkәtlәrin dәyişikliyә hazırlığını düzgün qiymәtlәndirәrәk onları tәkamül yolu ilә tәtbiq etmәyi bacaran

-qabaqcıl, beynәlxalq tәcrübәlәr ilә yerli şirkәtlәrin tәşkilati mәdәniyyәti arasında vәhdәt yarada bilәn

-şirkәtlәrә dәyәr qatan imicimiz formalaşmışdır.

 Azәrbaycanda idarәetmә sahәsindә, xüsusi ilә HRM-dә bir sıra xidmәtlәrin  göstәrilmәsi GDG Professionals şirkәtinin adı ilә bağlıdır.  Bunlara hedhantinq/işә düzәltmә, kouçinq vә idarәetmә üzrә mәslәhәtlәr, tәlimlәrin verilmәsindә yeni yanaşmalar vә s. aiddir.  Biz daim inkişaf edir vә iş bazarına yeni xidmәt növlәri gәtiririk.

Biz idarәetmәdә HRM-ә yeni baxışı, yanaşmanı tәbliğ etmәklә yanaşı, elәcә dә HRM üzrә bütün sistemi qurmaqda, qaydaların hazırlanmasında, onların tәtbiqindә xidmәtlәr göstәririk.

GDG Professionals öz missiyasına vә prinsiplәrinә sadiqdir.  Bizi fәrqli vә xüsusi edәn mәhz bu keyfiyyәtimizdir.  Belә ki, biz,  xidmәt göstәrdiyimiz bütün sahәlәr üzrә  birinciliyi - liderliyi iilәr uzunu saxlamaqdayıq.   

Bilirik ki, keyfiyyәt peşәkarlığımızın göstәricisidir!

sərgi-stendisərgi-stendi-bakısərgi-stendi-azərbaycansərgi-stendi-dizaynsərgi-stendi-dizayn-bakısərgi-stendi-dizayn-azərbaycansərgi-stendlərinin-yığılmasısərgi-stendlərinin-yığılması-bakı-sərgi-stendlərinin-yığılması-azərbaycanbakıda-xüsusi-seçilən-sərgi-stendlərinin-yıgılmasıbakıdaki-ən-yaxşı-sərgi-stendləri