1879

CAHAN UŞAQ BAĞÇASI Gənclik

Kindergarten

1879

CAHAN UŞAQ BAĞÇASI Gənclik

Baku, Narimanov district,
Koroglu Rahimov 22

Monday - Friday

08:00 - 19:00

M

Ganjlik

More details about the company


Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik
Fiziki inkişaf:
- uşaqda kiçik motorika (şəkil çəkir, gil ilə işləməyi və kəsib-yapışdırmağı bacarır) inkişaf edir;
- uşaqda böyük motorika (müxtəlif üsullarla müxtəlif istiqamətlərdə qaçmağı bacarır) inkişaf edir;
- uşaq müxtəlif məsafələrdə və istiqamətlərdə yerləşən əşyaları görür və fərqləndirir;
- uşaq müxtəlif tonda olan səslərə uyğun reaksiya verir və onları fərqləndirir.
Sağlamlıq:
- uşaq gigiyena qaydalarına əməl edir;
- uşaq özünə qulluq edə bilir;
- uşaq fiziki tapşırıqları yerinə yetirməyə maraq göstərir;
Təhlükəsizlik:
- uşaq üçün təhlükəsiz mühit yaradılır;
- uşaq ekstremal vəziyyətlərdə necə hərəkət edəcəyini bilir;
- uşaqda lazım olan anda kömək almaq məqsədi ilə böyüklərə müraciət etmək qabiliyyəti və müvafiq davranış vərdişləri formalaşır;
- uşaq öz sağlamlığının qorunması məqsədilə elementar davranış qaydalarına (pilləkəni addamadan ardıcıllıqla düşməyi, kəsici əşyaları əlinə almamağı) yiyələnir;
- uşaq küçədə tanış olmayan adamlarla və evdə tək olarkən özünü necə aparmaq qaydalarına yiyələnir.
Sosial-emosionalinkişaf
Sosialinkişaf:
- uşaqailədaxiliqaydalarıanlayırvəonlarariayətedir;
- uşaqbaşqalarıiləəlaqəqurur, əməkdaşlıqedir, onlarainamvəhörmətlə
yanaşır;
- uşaqdigərlərinəqayğıkeşlikgöstərir;
- uşaqsosialqaydalaravənormalaraəməledir;
- uşaqbaşqalarınınistəkvətələbatınınəzərəalır;
- uşaqətrafdakılaralazımolduğuhaldayardımedir.
Emosionalinkişaf:
- uşaqhissləribaşadüşürvəadekvatifadəedir;
- uşaqözünümüsbətvəadekvatqiymətləndirir;
- uşaqözünəinamlıdır;
- uşaqözhisslərinənəzarətedir;
- uşaqməmnuniyyətləbaşadüşülənmusiqiyəqulaqasırvəemosionalreaksiyaverir;
- uşaqnağılqəhrəmanlarınagörəşəfqətvəhəyəcanhisslərikeçirir.
Nitq, savadtəlimivəünsiyyət
Nitq:
- uşaqdadinləməvəbaşadüşməvərdişləriinkişafedir;
- uşaqsözləridüzgüntələffüzetməvədanışmabacarığınayiyələnir;
- uşağınsözehtiyatızənginləşir;
- uşaqözfikirləriniardıcıl, sərbəst, rabitəlişəkildəifadəetməyibacarır;
- uşaqdanışılanıanlayır.
Savadtəlimi:
- kəsməəlifbavasitəsiləlövhədəqısasözlərdüzəbilir;
- sözlərihecalaraayırır;
- cümlələrisözlərəayırır;
- sözdəsəslərinsayınıvəardıcıllığınımüəyyənləşdirir;
- özfikrinibaşqalarınarabitəlişəkildəçatdırabilir;
- şəkilüzrəmüstəqilhekayəqurmağıbacarır;
- sözlərisəstərkibinəgörətəhliledir;
- çaphərfləriiləsadəsözləriyazmağıbacarır.
Ünsiyyət:
- uşaqyaşıdlarıiləvəböyüklərləünsiyyətqurmağıbacarır;
- ünsiyyətzamanıuşağınnitqizənginləşir;
- uşaqözünün hiss, həyacanvəfikirlərinibaşqalarınaçatdırır.
Mədəni-estetik və yaradıcı inkişaf
Mədəni-estetik inkişaf:
- uşaq özünün və digər xalqların mədəniyyətinə, ənənələrinə bələd olur və hörmətlə yanaşır;
- uşaq ətrafdakılarla nəzakətlə davranır;
- uşaq yaradıcı sənətdən zövq alır;
- uşaq onu əhatə edən ətraf aləmdəki gözəllikləri görüb zövq almağı, qiymətləndirməyi bacarır;
- uşaq müəyyən etiket qaydalarını öyrənir və onlara riayət edir.
Yaradıcı inkişaf:
- uşaq yaradıcı fəaliyyət göstərir;
- uşaq öz fikirlərini müstəqil həyata keçirə bilir;
- uşaqsadəkompozisiyalarqurabilir;
- uşaqimprovizəetməyibacarır.
Qavramavəümumibilik:
Qavrama:
- uşaqanalizvəsintezetmək, ümumiləşdirməaparmaqbacarığınayiyələnir;
- uşaqrəqəmləritanıyırvəsaymağıbacarır;
- uşaqcanlılarınvətəbiətinxüsusiyyətlərinianlayırvətəsviredir;
- uşaqfikirlərə, başverənhadisələrətənqidiyanaşmaqvətədqiqataparmaqbacarığınınümayişetdirir;
- uşaqproblemlərinhəlliyollarınıaxtarıbtapır;
- uşaqmüşahidəetdiyihadisələrəəsasənfərziyyələrirəlisürür;
- uşaqətrafaləminmühafizəsinəmaraqgöstərir.
Ümumibilik:
- uşaqzamanıdərkedirvəzamanabələdləşməbacarığınayiyələnir;
- uşaqrastlaşdığıəşyavəhadisələrə maraqgöstərir, onlarınmahiyyətinianlamağaçalışır;
- uşaqbaşverənhadisələr, əşyalarüzərindədiqqətinicəmləşdirirvəiradiolaraqonumaraqlandırancəhətitədqiqedir;
-uşaqtəşəbbüsgöstərirvəmüstəqilqərarqəbul edir;
-uşaqdasadəriyazitəsəvvürlər (say, miqdar, həcm, forma, məkanvə zaman anlayışları) inkişafedir;
-uşaqtəbiəthadisələrinidərkedir.